Láska je choroba, říká slovinská producentka Кукла ve Východiskách

18. leden 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Кукла

Katarína Rešek je filmová režisérka, zpěvačka a producentka z Lublaně. Minulý týden na internetu vydala debutové album svého elektronického projektu Кукла nazvané Katarina. Katarína se hudbě věnuje odmalička – už v šestnácti začala na hudební škole hrát na violoncello a bicí. K sólové produkci elektronické hudby se dostala, když díky bývalému příteli objevila produkční software Ableton.

Název projektu Кукла ve slovinštině znamená „panenka“ a Kataríně tak v dětství říkali lidé z okolí. Říká, že se to nezměnilo ani v dospělosti, a původně nevinná přezdívka dostala podivně objektifikující význam.

„Jsem z Makedonie, kde jsem taky v dětství strávila hodně času. Všichni mi říkali kuklo, kukličko, pojď sem, panenko, a mysleli to dobře. Když jsem byla starší a lidé mi pořád říkali kukla, řekla jsem si ok, má to určitou dualitu, protože panenka je jméno pro pěknou věc, ale zároveň je to hračka. Tohle napětí se mi líbilo, a tak jsem se rozhodla pro jméno Кукла,“ popisuje Katarína.

Jak už nasvědčuje její název, Katarina je velmi osobní deska. Například v písni Istanbul prostřednictvím metafory nikdy nenavštívených míst popisuje pocit zaseknutosti vůči bývalému partnerovi, který zřejmě po rozchodu žije naplno. Lásku na desce tematizuje více tracků. V písni ljubavjebolest je láska chorobou, kterou ale Kukla trochu odevzdaně a trochu masochisticky potřebuje. Skladby jako Armine o letní lásce nebo Crne Oći mají zase poměrně erotický podtón. Podle Rešekové je Кукла tak trochu maskou, skrze kterou dokáže mluvit o osobních zkušenostech.

„Deska je taky trochu sociální kritikou. Myslím, že tento svět je určený lidem, kteří jsou v některých ohledech privilegovaní. Pokud se tak nenarodíte, musíte bojovat za své právo tvořit, zvláště v této kapitalistické době. Umění v naší zemi je buď pod kontrolou státu, nebo existuje na volném trhu, což není pro umění možné, protože žádný volný trh vůbec není. Ve srovnání s někým z Indie nebo Bangladéše bych se mohla zdát privilegovaná, ale v této zemi jsem taková nikdy nebyla a musela si vytvořit vlastní příležitosti,“ popisuje Katarína další aspekt svého alba.

„Myslím, že sociální média, drogy a obsedantní paření jsou nástroje, které slouží k tomu, aby lidé byli pasivní. Tímto způsobem se nezúčastňujete na společnosti, jste jen konzument, který konzumuje. Každé království bylo postaveno na otroctví a dnes je to stejné. Lidé jsou otroky lidí, kteří vlastní tisíc firem. Myslím, že musíte být aktivním členem společnosti. Politicky řečeno jsem v některých věcech poměrně pesimistická, ale pasivita mi přijde jako nejhorší volba. Všichni si musí najít své vlastní bitvy ve společnosti,“ dodává.

Tilda Swinton coby postava Madame Blanc v novém remaku kultovního giallo horroru Suspiria v jedné chvíli říká, že v současném umění musí být vše krásné nejdřív zlomené. Podobně se dá popsat i deska Katarina. Poměrně temná témata rozchodů, samoty a ukončených lásek jsou zabalená do chytlavé formy současného ženského elektronického popu. Po stránce produkce má Katarina ještě hodně prostoru k rozvoji, ale na druhé straně jde o sebevědomý debut se zřetelným rukopisem, který tematicky ani produkčně nikdy nesklouzává do klišé, floskulí či patosu.

S Katarínou jsme si povídali i o Lublani, kterou popisuje jako malé, bezpečné a nudné místo, ve kterém je nemožné sehnat bydlení kvůli turistům a Airbnb, a taky o politice, na kterou má spoustu silných názorů. Poslechněte si celý rozhovor v nejnovějším díle Východisek.

Nové album Katarina projektu Кукла si můžete poslechnout na Bandcampu.

ENGLISH

Katarina Rešek is a film director, singer and producer from Ljubljana. She recently released the debut album of her electronica project Кукла called Katarina. She has been doing music since her childhood, when she started a music school in the age of six, learning to play cello and drums. Her solo career started after when Rešek discovered music production software thanks to her former partner.

Кукла means “doll” in Slovenian and the word was used to call Katarina while she was a child. However the custom did not change even after Rešek grew up taking of a weirdly objectifying dimension.

“I am Macedonian and I spent a lot of my childhood in Macedonia. Everybody was calling me kukla, kuklička, which was meant in a nice way, like come here doll. When I was older and people still called me kukla I was like OK, this has a certain duality to it, because a doll is a name for a pretty thing but at the same time it is a toy with which you play. I really liked that duality and decided it is Кукла,” Rešek explains.

Katarina, as the title suggest, is a personal record. The song Istanbul describes a feeling of being stuck after a split while the ex-partner seems to live fully through a metaphor of never visited cities. Several other tracks thematize love, like for example the song ljubavjebolest, where love becomes a disease, one that Кукла a bit resignedly and a bit masochistically requires. Songs like Armine, about a summer romance, or Crne Oći have an erotic subtext. According to Rešek, Кукла is a sort of a mask, through which she can relate her personal experiences.

“The record is a bit of a social critique. I think this world is made for people who are privileged in some ways. If you are not born into that world you have to fight for your right to create, especially in these capitalist times. Art in our country, is either governed by the state, or exists in the free market, which is impossible, because there is no free market at all. Compared to someone from India or Bangladesh I might seem privileged, but in this country I was not and had to create my own opportunities,” she explains her opinion.

“I think social media, drugs and obsessive partying make people passive. In this way you are not involved in society, you are just a spender that spends. Every kingdom was built on slavery and it is the same now, people are slaves of people who own thousands of companies. I am quite pessimistic about some stuff politically speaking, but being passive seems to be the worst option. Everyone has to figure their own battles, their own way in the society,” she adds.

The character of Madame Blanc in the remake of the cult giallo horror Suspiria, played by Tilda Swinton, says at one moment, that in contemporary art everything beautiful must first have its nose broken. These words also seem fitting for Кукла’s record Katarina. Wrapped in a catchy form of contemporary female electronic pop, are brooding topics of heartbreaks, loneliness and unrequited loves. Production-wise there is still a lot of room for Кукла to go, nevertheless Katarina is a confident debut that doesn’t slip into cliché or pathos neither in production nor in its topics.

With Katarina we also spoke about her city Ljubljana which she describes as a small, safe and boring place where it is impossible to get apartments because of the tourists and Airbnb, and also about politics.

 

You can listen to Кукла‘s debut record Katarina on her Bandcamp page.

autor: Peter Gonda
Spustit audio