Východiska: Fotografka Adél Koleszár o Mexiku, násilí a viere

1. červenec 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03421509.jpeg

Susan Sontag napísala, že maliar konštruuje, zatiaľ čo fotograf odhaľuje. Adél Koleszár je maďarská fotografka, ktorá pred dvomi rokmi odišla do Mexika na stáž.

“Potom, čo som ukončila školu, nechcela som zostať doma a začala som hľadať rôzne umelecké rezidencie. Tak som sa prvýkrát dostala na pol roku do Mexika. Každý, kto do tejto krajiny príde, o nej vie dve veci – že Mexiko je nebezpečné a veľmi nábožensky založené. Náboženstvo na mňa urobila veľký dojem, nikdy som nebola veriaca, ale v Mexiku viera zasahuje veľké množstvo ľudí,” hovorí. Priťahoval ju kolorit tejto krajiny plnej kontrastov a impulzov, ktoré ju inšpirovali aj k aktuálnej výstave New Routes of Faith, ktorá v piatok, 3. júla 2015, začína v galérii Supermarket v Budapešti.

Vo svojich fotografiách zobrazuje dichotómiu násilia a náboženstva, ktorú v Mexiku sledovala a pretavila do svojich osobných, dokumentárnych obrazov. Adél zobrazuje náboženstvá formované násilím, život a smrť ako súčasť ľudského života, realitu vo svojej najsureálnejšej forme. Alternatívne náboženstvá slúžia ako obrana pred nástrahami každodenného života – sociálnymi rozdielmi, drogovými gangami a inými formami mikro aj makro násilia. “Nedôverujú ničomu, čo má niečo spoločné s nejakou inštitúciou. Podvedome cítia, že štát a sociálny systém ich ignoruje, takže sa rozhodli, že si vytvoria svoje vlastné pravidlá a budú žiť podľa svojho vlastného náboženstva.” Na jeseň sa Adél plánuje vrátiť do Mexika, kde pripravuje sériu fotografických workshopov pre ľudí z pohraničných oblastí Mexika a USA.

PHOTOGRAPHER ADÉL KOLESZÁR ON MEXICO, VIOLENCE AND FAITH

Susan Sontag wrote, that a painter constructs, while the photographer discloses. Adél Koleszár is a Hungarian photographer, who moved to Mexico two years ago. “After I graduated, I didn't want to stay at home and started to look into artistic residencies and because of this I went to Mexico for half a year, initially. Ever since one arrives to Mexico, he or she knows two things about the country – that it's dangerous and very religious. Religion made a big impact on me there, I'd never been religious before, but in Mexico, it moves a huge amount of people,” she says. She was attracted by the diversity of this country, full of contrasts, colour and impulses, which inspired her for her upcoming exhibition entitled New Routes Of Faith, which is opening on Friday, 3 July 2015, in Budapest's Supermarket Gallery.

03421510.jpeg

In her photographs, she shows the dichotomy of violence and religion that she encountered and documented in Mexico and which were then translated into her personal, documentary images. Adél portrays violence formed by religion, life and death as part of life, reality in its most surreal form. Alternative religions serve as protection against the pitfalls of everyday life – social inequality, drug gangs and other forms of micro and micro violence. “They don't want to believe anything that is associated with an institution. Rather they feel – maybe even unconsciously – that they are ostracized by the state and the whole social system, so they create their own rules and live according to their own religion.” Adél is planning to move back to Mexico in autumn, where she is preparing a series of photography workshops for people living in the US-Mexico border areas.

Links:
Adél Koleszár
Supermarket Gallery

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio