Maďarský label Floppy Kick: Jak se vydává hudba na disketě

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Maďarský label Floppy Kick vydává hudbu na disketách

Kazety, USB klíče, cédéčka, vinyly, sedmipalce, downloady. Hudba se momentálně vydává na různých formátech a s různým rozpočtem. Můžete být major label, vydávající CD, vinyl i kazetu zároveň, nebo nezávislý label, duplikující kazety doma na starém magnetofonu. Floppy Kick je maďarský label, který – jak už je zřejmé z názvu – se od roku 2013 zaměřuje na vydávání hudby na disketách. Více prozradí zakladatel labelu Márk Windisch.

Proč jsi začal vydávat hudbu na disketách?

Musí to mít méně než 1,5 MB, což pak inspiruje umělce, aby vytvořili něco unikátního, co se dá poslouchat v nízké kvalitě a v tak krátké stopáži. Myslím, že ten formát je zajímavý sám o sobě. Zejména mladá generace diskety nikdy nepoužívala. Není to také oficiální hudební médium jako vinyl nebo CD.

Jedním z ideologických kréd labelu je jeho apolitičnost.

Nepodporujeme žádná radikální hnutí nebo náboženskou hudbu. Také nechceme vydávat tracky o politice a snažíme se vyhnout konfliktům mezi našimi umělci. Chci prostě být nezávislý a prezentovat hudbu, kterou poslouchají lidi s otevřenou myslí.

Maďarský label Floppy Kick vydává hudbu na disketách

Disketa není klasický hudební formát, má menší kapacitu než CD nebo vinyl. Jak se s těmito omezeními vypořádávají umělci vydávající na Floppy Kicku?

Délka závisí od producentů. Nahrávky můžou být ve velmi nízké mono kvalitě. Na disketu se vleze pouze několik vteřin nahrávky ve formátu wav, ale v nejnižší možné kvalitě na ni dostanete třeba 50 minut ambientu a pořád máte místo. Všechny releasy dělám sám, ručně. Diskety kopíruju jednu za druhou pomocí USB floppy driveu a poté tisknu a stříhám obaly.

Jak funguje distribuce releasů?

Na Bandcampu nabízíme doživotní odebíraní downloadů. Obsahuje naši veškerou diskografii, i s originály od umělců, pokud s tím souhlasí. Distribuujeme je přes online obchod Discogs nebo přes e-maily a soukromé zprávy. Pár evropských a japonských distribucí si nechává kopie pro lokální prodej.

Jaká je vaše hudební dramaturgie?

Vydáváme hlavně experimentální hudbu a noise. Ale možné je všechno: od ambientu přes techno až po punk. Hudebně jsme už pokryli pět kontinentů. Nyní máme v plánu kompilaci africké hudby, takže doufám, že jich brzy bude šest. Label jsme zahájili mým vlastním experimentálním noise projektem, ale později jsme také vydali instrumentální kytarovku od projektu Bas-o-matic nebo downtempo a chiptune od francouzského kolektivu. Také jsme měli možnost vydat americký projekt D.D. Dobsona ze známé kapely Medicine, která dělala soundtrack k filmu Vrána. Mimochodem, D.D. Dobson je velkým sběratelem disket. 

Maďarský label Floppy Kick vydává hudbu na disketách

Chcete u diskety zůstat i v budoucnu?

Neplánuju ten formát nějak měnit, baví mě to a museli bychom pak změnit i samotný název labelu. Možná by se dala využít pětipalcová disketa, ale je to složité, protože bychom to museli dělat na starém počítači. Je pořád komplikovanější získat nepoužité diskety ve větším množství za dobré ceny, hlavně kvůli vysokým poštovním poplatkům. Ale pořád se dají najít, což může být fajn pro menší labely.

 Maďarský label Floppy Kick  

Hungarian label Floppy Kick: How to release music on a floppy

Cassettes, USB keys, CDs, vinyls, 7-inches, downloads. Music is currently released on various formats and budgets. You can be a major label releasing a CD, vinyl and tape simultaneously, or an independent imprint duplicating tapes in your bedroom. Floppy Kick is a Hungarian label, which as its name denotes, has been releasing music on floppy disks since 2013. We talk to the label founder Márk Windisch.

Why did you start to release music on floppy disks?

Everything is less than 1.5MB, and this inspires artists to make something exceptional to be enjoyable in low quality and short time. I think the format is interesting on its own. Many kids these days have never used floppies in real life. It's not even an official medium for music like vinyl or CD.

One of the ideological maxims of the label is its distancing from anything political.

We don't support any radical movements or religious music. We also don't want to release any tracks about actual politics, and don't want conflicts between our artists.  I just want to be independent and present music that anyone with an open mind can enjoy. 

Floppy disk is not a usual music medium, it has much lesser capacity than a CD or vinyl. How do the artists come to terms with these limitations?

The length depends on the producers, recordings can be in mono and very low quality. With a studio wave format you'll only get a few seconds of music, but with lowest possible fidelity you'll have 50 minutes of ambient, and the disk is not even full. All the releases are handmade by myself. I copy them individually with a USB floppy drive and print and cut the covers with a blade.

How does your distribution look like?

We have a lifetime download subscription on Bandcamp. It contains all the music we've released, some of it with a master recording if the artists choose that. We distribute them via the Discogs store, email or private messages. Some European and Japanese distros save copies for local sale.

Can you talk about your music direction?

I mostly release experimental and noise music. But everything is possible: from ambient to techno to punk. We have music from five continents so far, but we are planning to release an African compilation, so I hope it will be six soon. We started with my own experimental noise project but later released instrumental music, downtempo or chiptune from a constantly touring French Nintendo collective. We even had the chance to release D.D. Dobson from the famous US band Medicine that made the soundtrack and appeared in the movie Crow. Dobson is also a big floppy disk collector, by the way.

Do you want to keep releasing on floppies in the future?

I don't plan to expand the format. It's fun and we would have to change the name. Maybe we could add the old floppy format, the 5-inch, but it's hard because you'd have to make it on an old computer. It's getting increasingly harder to get unused floppy disks cheaply and in large quantities, mostly because of the high shipping fees. But they are still out there, which can be significant for small labels.