Basilejská kompaktáta – kompromis, který přijal husity zpět do lůna církve

7. březen 2021

S historikem Adamem Pálkou z Akademie věd České republiky se podíváme do 15. století. Je to doba bohatá na náboženské změny a úkony. Konají se koncily v Kostnici nebo v Basileji. Výsledkem basilejského koncilu jsou basilejská kompaktáta, která nemají v tehdejší křesťanské Evropě obdobu.

Reformní hnutí vzniká v českých zemích jako reakce na nespokojenost s údajnými církevními prohřešky: okázalost církve, její přílišné bohatství i kupčení s odpustky. K tomu se připojuje teologická kritika. Jakoubek ze Stříbra, žák Jana Husa, formuluje zásadu, že nejen kněží, ale všichni věřící mohou při katolické mši přijímat podobojí, tedy nejenom hostii, ale i víno z kalicha, které symbolizuje Kristovu krev. Katoličtí hodnostáři to odmítají. Spory má vyřešit koncil v Kostnici, který vyústí v Husovo upálení.

Tento příběh známe ze školních lavic. Co ale přesně znamená slovo koncil? „My si dnes představujeme, že hlavou církve je papež. V 15. století to však nebylo tak zřejmé. V některých církevních kruzích převládal názor, že hlavní a tou nevyšší postavou církve by neměl být papež, ale shromáždění vysokých církevních hodnostářů. Tomuto shromáždění se říká koncil,“ vysvětluje historik Pálka.

Kostnický koncil odsoudil přijímání podobojí a jeho příznivci byli prohlášeni za kacíře. Proti husitům byly podniknuty křížové výpravy. V reakci na jejich neúspěch byl svolán další koncil do Basileje. Hodnostáři se shodli, že cestou meče a násilí to nepůjde, a zahájili s husity diplomatické jednání.

Čtěte také

Výsledkem ujednání mezi basilejským koncilem a zástupci českých a moravských husitů jsou pak takzvaná basilejská kompaktáta, která byla slavnostně vyhlášená v Jihlavě. V kompaktátech se mimo jiné utrakvistům přiznal nárok na přijímání z kalicha. Důležitou osobou byl tehdy aktivní husitský diplomat Martin Lupáč. I díky němu se povedlo uzavřít mírovou dohodu.

„Jednání trvalo dlouhou dobu. S lidmi, kteří byli označováni za kacíře, byla nakonec uzavřena mírová dohoda a v jejím rámci byli zpět přijati do lůna církve. Takové rozhodnutí nemá ve středověké křesťanské Evropě příliš obdobu,“ dodává Pálka.

Co basilejská kompaktáta ještě obsahovala? Jakou důležitou roli sehrál Martin Lupáč? S basilejským koncilem také souvisí takzvaný Soudce chebský, který je někdy považován za největší diplomatický úspěch husitů. Co se v Chebu roku 1432 odehrálo? Poslechněte si celý pořad!

Playlist:

Beskÿd – Přilnout k pravdě

Censor Reality – The Last Hussite Crusade

Within Thy Wounds – Fount of all Holiness

Monkey Business – We Feel Better Than Jan Hus

Spustit audio