Východiska: Dizzcock a digitálna dystópia

03194780.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03194780.jpeg

Generácia digital natives, ktorá už vyrástla s technológiami, si začína uvedomovať dystopickú stránku hi-tech revolúcie. Temné vízie budúcnosti technokultúry si našli svoje miesto aj v hudbe, paradoxne najmä v tej elektronickej, ktorá sa bez technológií nezaobíde. Ondřej Bělíček je známy z projektu Lightning Glove, ktorý taktiež nemá ďaleko k temným témam, ale skôr zo sociologického, ako z čisto estetického hľadiska. Ondřej v septembri chystá vydanie sólového materiálu pod menom Dizzcock. Inšpirovala ho počítačová hra System Shock, ktorá ponúka pomerne pesimistickú verziu budúcnosti, v ktorej technológie robia z ľudí svojich otrokov.

Kazeta vychádza na vlastnom labeli a blogu Red For Colour Blind a obsahuje remixy od domácich, ale aj zahraničných producentov, ako napríklad Dwellings z formácie Gnod, grimového producenta Filter Dread, alebo českých Střed Světa a Space Love.

Lightning Glove hlavne vďaka textom Ondrejovho brata Jana má aj deklamatívny, aktivistický charakter. Je to tak aj v projekte Dizzcock? “Posolstvo je skôr v tom, ako je ten námet spracovaný. Má to určitý naratív, je to tribal, basové a futuristické, miestami grimové. V grime hľadí futurizmus do budúcnosti, ktorá sa vďaka technológiám vymaní zo zúfalstva. Na mojom albume je to naopak, je to futurizmus, ktorý je dystopický. Technológie ťa zotročujú,” hovorí autor.

Chystaný sólový release AL vychádza na kazete 13. septembra. Tento dátum nie je náhodný, je to totiž medzinárodný deň venovaný tomuto starému analogovému formátu s názvom Cassette Store Day.

Dizzcock's digital dystopia
The generation of digital natives, which has grown up surrounded by technology, is starting to realise the dystopian side of the hi-tech revolution. Technoculture's dark visions of future have found their place in music as well, paradoxically, especially in electronic genres, which are by their nature dependent on technologies. Ondřej Bělíček is known from another Prague-based project, Lightning Glove, which also has an affection for the macabre things in life, but champions the sociological themes rather than purely aesthetic ones. In September, Ondřej is set to release his debut solo album AL, inspired by the 90ties computer game System Shock, which offers a pessimistic version of the future, where technologies enslave humans.

The release comes out on the label he co-founded, called Red For Color Blind, and apart from original tracks, also encompasses remixes by Czech and international artists, including Gnod's Dwellings, the grime producer Filter Dread as well as Czech projects Střed Světa and Space Love.

Lightning Glove, primarily due to the lyrics written by Ondřej's brother Jan, have a declamatory and activist character. Is this also case with Ondřej's project? “The message is in the nature of how the theme was processed. It has a certain narrative, it is tribal, bass-driven and futuristic, at times grime-like. In grime music, futurism looks into the future, which thanks to technology, escapes the doom and gloom. On my album, it is the other way, it is a futurism, which is dystopian. Technology enslaves you,” says the author.

The solo release AL is out on 13th September on tape. This date is not incidental, it is the international day dedicated to this old analogue format, the Cassette Store Day.