Východiska: Experimentálna skupina Pavel Ondračka

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03548904.png

Pavel Ondračka znie ako relatívne netradičný názov pre hudobnú skupinu. Je nenápadný, otvorený interpretáciám. Pavel Ondračka je tiež názov brnenského kolektívu študentov tamojšej FAVU. Vznikol počas posedenia v bare a bol inšpirovaný menom jedného z ich pedagógov.

Ide o experimentálnu hudobnú skupinu, ktorá sa okrem hudby tiež venuje výrobe DIY elektronických nástrojov, v niečom nadväzujúc na brnenskú tradíciu podomácky vyrobených inštrumentov, ktorú najvýznamnejšiu reprezentoval projekt Standuino, resp. v súčasnosti na profesionalizovanej úrovni BASTL Instruments. Ich prístup k hudbe a umeniu ako takému je v niečom až situacionistický. Gitary preparujú zaliatym cementom, nástroje sú po koncertoch často nepoužiteľné, čo je aj ich cieľom. Veľakrát pesničky zahrajú iba jedenkrát. Ich posledný koncert odohrali tak, že ho neodohrali. “'Bastlenie' nás baví. Keď chceme hrať na vŕtačku, tak to jednoducho urobíme.”

Na ich tumbleri nájdete rôzne objekty každodennej potreby, ktoré v ich rukách získavajú nový rozmer a slúžia k ich umeleckému vyjadreniu. Ich koncerty majú tak okrem sonickej stránky taktiež performatívnu. Nejaké zložité sofistikované koncepty však nehľadajte – hlavným motívom je hravosť.

The Experimental Group Pavel Ondračka

“Pavel Ondračka” sounds like an unusual name for a music band. It's unassuming, open to interpretations. Pavel Ondračka is also a name of a Brno-based collective - students of the local art academy - which was coined during a night out and inspired by one of their professors.

It's an experimental band, which aside from music, also creates DIY music instruments, in some ways drawing upon the Brno legacy of home-made music machines, as championed by Standuino and currently professionalised by BASTL Instruments. Their approach to music and art as such is in certain respect Situationist. They modify guitars with concrete, their instruments are often unusable after a concert, which is deliberate. Many times they only play a song once. During their latest gig, they came on stage and left without playing. “We like to make our own instruments. If we want to play a drill, we simply make it.”

You can find various everyday objects on their tumblr, which in their hands receive a new meaning and serve as their artistic expression. Their concerts – apart from a sonic side – also have a performative one. Don't search for sophisticated concepts though – the main motif is playfulness.