Vychodiska: Hypnotický svet White Wigwam

White Wigwam, Rouilleux, Kaspar Von Urbach, to je len zopár projektov, v ktorých bol zapojený pražský hudobník Martin Sýkora. Od začiatku sa pohyboval v okruhu experimentátorov kolektívu KLaNGundKRaCH. Hranice a liminálne sféry bez kompromisov, atmosfericky pohybujúce sa v temných zákutiach a hypnotických atmosférach, to sú sféry, v ktorých sa pohybuje nielen zmienený kolektív, ale aj Matin Sýkora.

Martin s bratom Ondřejom, ktorý je taktiež súčasťou kolektívu, a funguje v projektoch Lightning Glove a Sister Body, k hudbe inklinovali už odmalička.

Jeho začiatky spojené s KLaNGundKRaCH siahajú k dnes už neexistujúcej kapele Kaspar Von Urbach, ktorej zvuk sa niesol v duchu noise, odkazujúc k dedictvu industriálu. Martin momentálne tiež pôsobí v alternatívnej noiserockovej skupine Rouilleux, ktorá vlani vydala album Scatter Your Soul. Zdieľaný modus operandi kapely mu podľa vlastných slov vyhovuje, je takou antitézou solitérskeho fungovania v jeho ďalsom alter egu, hypnotickom a minimalistickom sólovom projekte White Wigwam.

The hypnotic world of White Wigwam

White Wigwam, Rouilleux, Kaspar Von Urbach, that's only few of the projects, undertaken by Prague musician Martin Sýkora. Since early on, he has become part of the city's experimental collective and label KlaNGundKRaCH, hovering on the borders of the liminal without compromises, atmospherically present in the darker realms of consciousness and hypnotic atmosphere. Martin, together with his older brother Ondřej, who's also been part of the aforementioned collective and a member of Lightning Glove and Sister Body projects, have been fond of music-making since childhood.

His beginnings connected to KlaNGundKRaCH go back to the now defunct band Kaspar Von Urbach, whose sound was defined by noise, alluding to the heritage of industrial. Martin currently plays in the noise rock band Rouilleux, who released a well-received album last year entitled Scatter Your Soul. The shared modus operandi of the band, according to his own words, fits him, as an antithesis of the solitary functioning in his other alter ego, the hypnotic and minimalist solo project White Wigwam.