Szara Reneta. Když jsou terénní nahrávky radikálnější než harshnoiseové koncerty

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Label Szara Reneta

Szara Reneta je malé polské vydavatelství, jehož zakladatel Maciej Wirmański žije na venkově v jižním Polsku. Během svých studií v Krakově založil hudební blog „Kultura staroci“, přes který poznal síť malých polských experimentálních vydavatelství. „Zkušenosti a přátelství, které jsem získal během psaní recenzí a rozhovorů, byly určující, když jsem se rozhodl dělat vlastní vydavatelství a vlastní hudbu,“ říká  Maciej.

Scroll down for English version.

„Pracuji sám ne proto, že jsem individualista, který není schopen s nikým pracovat, jenom na místě, kde žiji, není mnoho lidí, s nimiž by to šlo,“ dodává. Vydavatelství Szara Reneta založil na začátku roku 2017 a jeho první release byl boxset tří kazet zabalený v pískovém papíře, tak aby poškozoval obaly jiných kazet. Po jeho vydání zjistil, že mu lidé najednou posílají vlastní demo nahrávky. Aby labelu určil identitu, rozhodl se vydat něco jako jeho ústavu. „Je to tříhodinová kompilace nazvaná STATIK. Požádal jsem lidi, které jsem našel na internetu, aby mi poslali písně v délce od 20 do 30 minut inspirované podnázvem: Ultimátní sbírka statických zvuků z terénních nahrávek. Nechtěl jsem od nich nic jiného, ​​jen aby si název vyložili po svém. Odtud pochází řada stylů, které jsou na kompilaci: terénní nahrávky, musique concrète, zvuková koláž, harsh noise wall.“

Label Szara Reneta rovněž vydal dvě kompilace terénních nahrávek ze starých židovských hřbitovů v Polsku. Maciej se při nahrávání této kompilace nechal inspirovat projektem fiktivního lovce zvuků Bolesława Wawrzyna, který nahrával záznamy z polských pamětních míst souvisejících s druhou světovou válkou. Podle Macieje měl tento projekt velký vliv na přístup k terénním nahrávkám, který nazývá humanistickým: „Někteří kritici tyto nahrávky dokonce popisují jako pohřební terénní nahrávky. Neměl jsem žádné zvláštní znalosti o místní židovské komunitě. Neexistuje mnoho Židů, kteří přežili šoa a dobu krátce po válce. Byl jsem zvědavý, jak vypadají hřbitovy. Když jsem je našel, byl jsem velmi rozrušený. Sotva byste je rozlišili od křoví nebe luk. Bylo to, jako byste nechali mrtvé, aby znovu zmizeli, jako kdyby neexistovali, jako by nebyli součástí naší historie, nebyli našimi sousedy nebo našimi občany. Neměl jsem slova, abych vyjádřil svůj smutek. To je důvod, proč jsem se rozhodl, že o tom nebudou mluvit. Nejlepší způsob, jak vyjádřit respekt, bylo jen poslouchat, co hřbitovy říkají nebo co slyší.“

Szara Reneta je vydavatelství, jehož katalog se skládá převážně z terénních nahrávek nebo noiseové hudby. Pro Macieje jsou noise nebo terénní nahrávky jen názvy žánrů a jejich souvislost popisuje takto: „Hranice mezi nimi se zdají být velmi rozmazané. Zvukové scenérie moderního světa jsou přeplněné lidskými aktivitami, které produkují příliš mnoho zvuků s nízkou kvalitou. Svět je největší hluková instalace. Terénní nahrávky jsou tedy radikálnější než harshnoiseové koncerty."

Poslední kazeta, která vyšla na vydavatelství, je album projektu SqrtSigil, nazvané Lost In. Za albem, které svou povahou vyčnívá z katalogu labelu, stojí hudebník Maciej Jaciuk z přímořského města Kołobrzeg. „Macieje považuji za pracovitého muže, který dělá v hudbě to, co si myslí, že je třeba udělat. Nechce se předvádět. To je důvod, proč si myslím, že jeho hudba je tak skutečná,“ komentuje Maciej.

Katalog labelu Szara Reneta, který se za poslední rok sebevědomě zařadil na scénu polských experimentálních vydavatelství, si můžete poslechnout na Bandcampu.

Poslechněte si Východiska o polském labelu Szara Reneta, vzniklém v izolaci na venkově.

Szara Reneta: when field recordings become more radical than harsh-noise

Szara Reneta is a small Polish label, whose founder Maciej Wirmański lives in the southern Polish countryside near the Tatra mountains and the Slovak-Polish border. During his studies in Krakow he founded the music blog "Kultura Staroci" through which he discovered the network of small Polish experimental label. "The experience and friendships that I gained during writing reviews and interviews was crucial when I decided to make my own label and my own music," recalls Maciej. "I work alone, not because I am an individualist who is unable to work with anyone, but where I live there are not many people to work with."

Maciej established Szara Reneta in early 2017 to serve as a platform for publishing his own music. His first release was a boxset of three cassettes wrapped in sand paper to damage the packaging of other tapes around. After his release, he discovered that people were suddenly sending their own demos. To determine the identity of the label, he decided to release something like his constitution: "It's a three-hour compilation called STATIK. I asked people that I found on the internet to send me songs in the length of 20-30 minutes inspired by the subtitle: The ultimate collection of static sound from field recordings. I did not ask them for anything else just to interpret the subtitle as they wish. There from comes the variety of styles you can find on the compilation: field recordings, music concrete, sound collage, harsh noise wall."

Přebal alba Post Rave od Hyqagrax

Label Szara Reneta also released two compilations of field recordings from old Jewish cemeteries in Poland. Maciej was inspired by the project of the fictional character of Boleslaw Wawrzyn, who recorded Polish memorials related to the Second World War. According to Maciej this project had a big impact on an approach to field recordings, which he tries to call humanistic: "Some critics even describe of these recordings as funeral field recording. I had no special knowledge of the local Jewish community. There are not many Jews who survived the Shoah and the period shortly after war. I was curious about the cemeteries. I was wondering how they look like. When I found them I was very upset. You could barely distinquish the cemeteries from the bushes or meadows. It was like you left the dead to vanish once again, like they never existed, like they are not part of our history, that they were not our neighbors, not our citizens. I had no words to expres my sadness. That is why I decided that I wont talk about it. Best way to express respect was just to listen what the cemeteries have to say, or what do they listen to."

Szara Reneta is a publishing house whose catalogue consists mainly of field recordings or noise music. For Maciej noise or field recordings are only names of genres and he describes their connection as follows: "The borders betwen them seem to be very blurred. Soundscapes of the modern world are overflowing with human activities which produce too much of low fidelity sounds. The world is a ultimate harsh noise installation. Thus field recording is more radical them any obscene harsh-noise act."

The last tape released on the label is the SqrtSigil album called Lost In. The musician Maciej Jaciuk from the seaside town of Kołobrzeg is behind a record, that stands out from the label's catalogue. "I consider Maciej a hard-working man who does in the music what he thinks is necesarry to do. He does not want to show off. That's why I think his music is so genuine." comments Maciej.

The catalogue of Szara Reneta, a label that has managed to join the ranks of other Polish experimental music labels with confidence, can be heard on Bandcamp.