Východiska: Temešvársky Tam Tam

2. červenec 2014

Temešvár je mesto s približne 320 tisíc obyvateľmi v západnom Rumunsku situované v regióne Banát. Vyznačuje sa multikulturalitou – vplyvmi, ktoré tu zanechali nielen nemecké, maďarské alebo srbské menšiny, ale aj talianske a grécke.

Do Temešváru som cestovala z Belehradu, čo sú necelé tri hodiny cesty. Mojím cieľom bolo tamojšie kultúrne centrum Tam Tam. „Mal som pocit, že tu v Temešvári neexistuje miesto, ktoré by fungovalo 24 hodín, kde by ste nemuseli stále niečo konzumovať. Chcel som vytvoriť niečo ako pavilón, do kterého by ste mohli len tak chodiť a ktoré by poskytovalo základné potreby ako internet, elektrinu, teplo a možno webkameru, aby bolo vidieť, čo sa tam práve deje,“ hovorí energický zakladateľ Vlad. Tam Tam je bývalá továreň, ktorej ideálna lokácie v industriálnej štvrti mu dodáva kúzlo urbánnej romantiky.

Priestor má päť poschodí, z ktorých dve sú terasy, koncerty sa konajú aj na streche. V komplexe je 14 ateliérov. Vlad žil niekoľko rokov mimo Rumunska, v európskych centrách, z ktorých sa však vrátil, aby svoje skúsenosti zúročil v projekte typu Tam Tam. Ako by porovnal v tomto ohľade východnú a západnú Európu? „Myslím, že je to tažšie a zároveň aj jednoduchšie, pretože nič tu nie je, a je toho veľa, čo by sa ešte malo urobiť. Cítite, že by ste mali niečo vytvoriť, nejakú scénu, trebárs v meste ako Temešvár, ktoré nie je ani veľmi malé, ani veľké.“

03157265.jpeg

English
The Timisoara Tam Tam
Timisoara is a city with approximately 320-thousand inhabitants in Western Romania, in the country´s Banat region. A multicultural hub – with influences that were left behind by German, Hungarian or Serbian minorities, as well as Italian and Greek. I travelled to Timisoara from Belgrade, a less than three-hour-journey.

03157264.jpeg

My aim was the Timisoara-based cultural centre Tam Tam. „I thought there had been no place in Timisoara which would function 24 hours a day, where you wouldn´t have to consume something. I thought it would be interesting to have a pavillion where you could go and which would cover the basic needs like internet, electricity, heat and maybe have a webcam, so you could see what is going on there before you decide to go,“ says Vlad, the space´s vivacious founder. Tam Tam is a former factory, whose ideal location in an industrial area lends it an air of urban romanticism.

The space has five floors, out of which two are terraces, concerts also take place on the rooftop. There are 14 studios there as well. Vlad lived abroad for a few years, in European metropoles, but he returned back to Romania in order to use his experience in projects like Tam Tam. How would he compare East and West Europe in this respect? „I think it´s harder but at the same time easier, because nothing is done, so you have a lot of things to undertake. At the same time you feel like you are doing something that needs to be done, in order to create a scene in a city like Timisoara which I think is nice, because it is not too big or small.“

Links:
www.facebook.com/SpatiulTamTam

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio